Composició del Ple

President:

 • D. Miguel Esteban Tórtola Herrero

Vicepresidenta Primera:

 • Dña. Maria Francisca Collado Torres

Vicepresident Segon:

 • D. José Morell Roser

Membres:

 • Dña. Maria Francisca Collado Torres
 • Dña. Juncal Carrascosa Alonso
 • D. Fernando Navarro Pardo
 • D. Emilio Morales Gaitán
 • D. Vicente M. Montó Millares

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres fent clic al següent enllaç:

https://mclahoya.es/contactanos

SOBRE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les administracions i quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats de sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de Sa Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com fundacions de l’Sector Públic, Associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d’informació que presentin els ciudadanos.Deberán també publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que percebin ajudes públicas.En el cas de el present Portal de la Transparència, atenent a l’article 2, es publica la informació de l’Ajuntament que se sol·licita amb més freqüència.

Què és el Portal de la Transparència de l’Ajuntament?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de l’Ajuntament. També contindrà la informació que els ciutadans sol·licitin amb més freqüència en exercici de el dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

SOBRE LA PUBLICITAT ACTIVA

Què és la Publicitat Activa?

És una informació agrupada en les categories definides en la llei, que les administracions públiques han de publicar de forma periòdica i actualitzada per garantir la transparència del seu actividad.En aquest Portal de la Transparència de l’Ajuntament es facilita l’accés dels ciutadans a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei corresponent a les distintes Àrees municipals.

Quina informació es publica al Portal?

La Llei regula la publicació de les següents categories d’informació en el que es coneix com Publicitat Activa:

informació organitzativa
 • Funcions que es desenvolupen en els organismes
 • Normativa d’aplicació
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats
Informació de rellevància jurídica
 • Directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposin una interpretació de el Dret o produeixin efectes jurídics)
 • Ordenances i Reglaments
 • Projectes d’Ordenances i Reglaments
 • Memòries i Informes inclosos en els expedients d’elaboració de textos normatius
 • Documents que hagin de ser sotmesos a informació públicaInformación de contenido económico
 • Contractes
 • Convenis i encàrrecs de gestió
 • Retribucions alts càrrecs
 • Subvencions i ajuts públics
 • Pressupostos
 • Comptes anuals. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització
 • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics
 • Béns immobles de propietat municipal

Hi ha alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no pugui publicar perquè afecti qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, s’ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar-se de el document que es publiqui.

Què passa si no trobo informació al Portal?

En principi, la informació més rellevant per al ciutadà i de freqüent accés estarà disponible al Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l’interessat necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir a l’servei de sol·licitud d’informació pública que és un dret regulat per la llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible al Portal.

Què passa si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetllarà pel compliment de les disposicions de la Llei i l’incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret d’accés a accedir a informació pública en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l’administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

¿Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria fer mal a una persona o a l’interès públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional
  la defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • La protecció de l’entorn¿Cómo se aplican los límites?

L’òrgan a què se li demana una informació la publicació considera que pot perjudicar a algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aquesta informació.

Per què hi ha protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptés amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat.

Què és l’accés parcial?

En els casos en què se sol·liciti informació a la que parteix de la mateixa estigui sotmesa a alguna causa de límit d’el dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà a l’sol·licitant la informació que ha estat omesa.

Què pot fer un ciutadà a què se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetllar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

SOBRE EL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Què és el Consell de la Transparència i Bon Govern?

El Consell de la Transparència i Bon Govern és un organisme públic que preveu la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. Està adscrit a Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, actuant amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins. El Consell de la Transparència i Bon Govern té per finalitat promoure la transparència de l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici de dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern .

És el Consell responsable del Portal de la Transparència?

No. El consell té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.